Пријатели на планинското трчање / Friends of trail running

Hit the trails!

Асоцијација за промоција и управување со проекти и настани во
планинско трчање и други планински спортови ТРЕКС
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје
Жиро сметка во Халк Банка: 270069272700140
Единствен матичен Број: 6927270
Единствен Даночен Број: 4058014518005
E-mail: info@trex.mk
Телефон: 072 254 401
Претседател: Жикица Ивановски